website utilities


Follow us:
+1 (646) 48 000 22 (New York, USA)

برای دوشنبه سایبری (سایبر ماندی) آماده اید؟.

آفر دوشنبه سایبری

سایبر ماندی(دوشنبه سایبری) فرا رسید!

به رسم همیشه، ما سایبر ماندی را با اهدای تا 60% تخفیف به مشترکان عزیزمان جشن میگیریم.

آیا شما هم هدیه خود را دریافت کردید؟

  Cyber Monday Flash

"زمان زود میگذرد. آن را از دست ندهید!"

  ثانیه   دقیقه   ساعت   روز

 فروش فوق العاده ی دوشنبه سایبری!


آفر دوشنبه سایبری 60 درصد آفر دوشنبه سایبری 40 درصد آفر دوشنبه سایبری 25 درصد

 

 

 

* این تخفیف تا آخر روز دوشنبه 6 دسامبر 2021 معتبر است.


What happens to my current subscription and unused days if I purchase a subscription using a Cyber-Monday discount?

If you have an existing paid subscription, the purchased period will be added to it.

For example: If you have 23 unused days and you purchase semiannual plan, your new unused days will be 180 + 23 = 203 days.