website utilities


Follow us:
+1 (646) 48 000 22 (New York, USA)

آغاز روند در "استراتژی شکار روند" 

"استراتژی شکار روند" آغاز روند را نشان می دهد. اکثر استراتژی هایی که سعی دارند در بازار روند معامله نمایند، خیلی دیر یک روند را تشخیص می دهند. عمده این استراتژی ها، زمانی پیشنهاد معامله می دهند که روزها و یا هفته ها از آغاز روند گذشته است و قیمت 100 ها پپ از نقطه آغاز روند دور شده است. در حقیقت این استراتژی ها، زمانی که روند به وضوح برای همگان مشخص شد سعی می کنند تا با روند همراه شوند و به این خاطر به آنها "دنبال کننده روند" (Trend Follower) گفته می شود. برخی از این استراتژی ها هم آنقدر دیر یک روند را تشخیص می دهند که دیگر سود زیادی قابل دریافت نیست.

مهمترین برتری استراتژی شکار روند آن است که آغاز روند را به شما نشان داده و حداکثر سود آوری از روند را برای شما ممکن می کند.

در پیش بینی های هفتگی، احتمال "آغاز روند صعودی" و یا "آغاز روند نزولی" در قسمت "پیش بینی" در متن سمت راست تصویر نمایش داده می شود. همچنین در داخل تصویر نیز با "Forecast: Beginning of Down Trend" و یا "Forecast: Beginning of Up Trend" نشان داده می شود. 

محدوده آغاز روند نیز، توسط "ناحیه خرید" (Buy Zone) و یا "ناحیه فروش" (Sell Zone) مشخص می شود.

مثال : در شکل زیر دیده می شود که در جفت ارز NZD/USD در تاریخ 2014.07.14 در متن سمت راست تصویر "آغاز روند نزولی" پیش بینی شده و در خود تصویر پیش بینی نیز با Forecast: Beginning of Down Trend نشان داده شده است. همچنین "ناحیه فروش" نیز در محدوده 0.8780 و 0.8840 قرار دارد. همچنین جمله Sell Bellow 0.8840 هشدار می دهد که در زیر قیمت 0.8840 معامله فروش برای شکار روند را انجام خواهیم داد.

 


نتیجه معامله فروش:

معامله فروش توانست تا تاریخ 2014.11.03 در طول 79 روز کاری، سودی معادل 9361 پپ تولید نماید.

 

 

مثال : در شکل زیر دیده می شود که در جفت ارز USD/CHF در تاریخ 2014.05.03 در متن سمت راست تصویر "آغاز روند صعودی" پیش بینی شده و در خود تصویر پیش بینی نیز با Forecast: Beginning of Up Trend نشان داده شده است. همچنین "ناحیه خرید" نیز در محدوده 0.8700 و 0.8800 قرار دارد. همچنین جمله Buy Above 0.8700 هشدار می دهد که در بالای قیمت 0.8700 معامله خرید برای شکار روند را انجام خواهیم داد.

 


نتیجه معامله خرید:

معامله خرید توانست تا تاریخ 2014.10.03 طی 106 روز کاری، سودی معادل 7667 پپ تولید نماید.

 

نواحی خرید و فروش توسط روش های پیشرفته تحلیلی در قاب های زمانی "ماهیانه" (Monthly) و "هفتگی" (Weekly) و "روزانه" (Daily) محاسبه و تعیین و در قاب زمانی "روزانه" نشان داده می شوند. جهت یادگیری روش های تحلیلی برای یافتن این نواحی می توانید در دوره "رازهای معامله گران موفق" شرکت نمایید.