website utilities


Follow us:
+1 (646) 48 000 22 (New York, USA)

3. آیا کارگزار دارای وب سایتی با کیفیت و تیم پشتیبانی به زبان مادری شما است؟

در این دهکده جهانی و دنیای امروزی که دیگر مراجعه حضوری به دفاتر و شرکت ها صورت نمی گیرد، یکی از راه های شناخت کیفیت کاری و اعتبار شرکت ها، بررسی امکانات و کیفیت وب سایت، مشاهده حجم مطالب و محتوای وب سایت است. مطمئن شوید که امکانات موجود در وب سایت کارگزار نیازهای شما را برآوره می کند و اطلاعات مورد نیاز را به سرعت و سادگی می توانید در آن بیابید.

همچنین هرچه تعداد زبان های بیشتری در یک وب سایت وجود داشته باشد، نشان از گستردگی بین المللی فعالیت های آن وب سایت است و می تواند نشان دهنده اعتبار آن نیز باشد. البته وجود ترجمه مطالب وب سایت به زبان های مختلف، کافی نیست و کارگزار باید کارمندانی از ملیت های گوناگون داشته باشد تا بتواند با زبان مادری پاسخگوی مشتریان خود باشد.

بنابراین انتخاب کارگزاری که با تعداد زبان های بیشتری پاسخگوست و بتوانید با زبان مادری خود با آنها صحبت کنید، بسیار مهم است.