website utilities


Follow us:
+1 64 64 8000 31 (New York, USA)

روش ورود Set & Forget با استفاده از Pending orders

پیش بینی های میان روزی شهر پیش بینی دارای آنچنان دقت و قدرتی است که می توان از آنها برای روش های اردر گذاری (Pending orders) استفاده نمود، حتی با مدت اعتبار 24 ساعت!

در این روش با تنظیم اردرها در محدوده ورود و تعریف TP و SL برای هرکدام ، دیگر می توانید این بازار را فراموش کنید و به کار و زندگی خود برسید.

مزایا:

  • اگر نمی خواهید و یا نمی توانید مدت زیادی چارت قیمت را رصد کنید و منتظر ورود قیمت به محدوده ورود باشید، استفاده از Limit Orders راه حل مناسبی است. با این روش در صرف وقت شما بسیار صرفه جویی می شود. به خصوص آنکه زمان انتشار پیش بینی های میان روزی زمانی است که در تمامی کشورهای جهان کار روزانه به اتمام رسیده است و یا هنوز آغاز نشده است. بنابراین اگر شغل دیگری هم دارید و یا در حال تحصیل و یا درگیر هر کار دیگری در ساعت های ادرای هستید، می توانید از این روش استفاده کنید.
  • اگر هنوز حرفه ای نشده اید و هنوز درگیر معاملات احساسی و هیجانی هستید، این روش به شما کمک می کند تا معاملات شما تنها بر مبنای منطق تکنیکال پیاده سازی شود.

روش پیشنهادی اردرگذاری*:
همانگونه که قبلا توضیح دادیم در هر عمقی از محدوده ورود امکان بازگشت قیمت و آغاز موج اصلی وجود دارد، بنابراین چاره ای نیست جز آنکه از چند اردر در عمق های مختلف در محدوده ورود استفاده کنیم. به این ترتیب این شانس را خواهیم داشت که در صورت دستیابی قیمت به اعماق بیشتر (با نزدیک شدن قیمت به S1 یا R1 ) در نقاط بهتری باز هم سرمایه گذاری نماییم. اما این به معنای افزایش سرمایه گذاری بیش از حد مجاز نیست، بلکه به این معناست که حجم سرمایه گذاری مجاز را بین این اردرها تقسیم نماییم!
خیلی ساده می توانیم محدوده ورود را به فواصل مساوی تقسیم کنیم و اردرگذاری نماییم.

مثال: همانگونه که در تصویر مقابل مشاهده می شود، در یک ناحیه ورود 20 پپی، با فواصل 7 پپ، 4 اردر Buy Limit قرار داده شده است. اردر اول در ابتدای محدوده خرید در 1.5295 قرار گرفته، اردر دوم 7 پپ پایین تر از آن در 1.5288 ، اردر سوم 7 پپ پایین تر در 1.5281 و اردر چهارم نیز شش پپ پایین تر در 1.5275=S1 قرار دارد.

 

روش پیشنهادی تقسیم سرمایه*:
همانگونه که در شکل مقابل دیده می شود، زمانی که از اردر اول به سمت اردر چهارم حرکت می کنیم، فاصله اردرها از SL کاهش می یابد. لذا در صورتی که S1 و S2 نتوانند از نزول بیشتر قیمت جلوگیری کنند و کلیه اردرها در SL با ضرر بسته شوند، بیشترین میزان پپی ضرر توسط اردر اول و کمترین میزان پپی ضرر توسط اردر چهارم تولید می شود.

 

از سوی دیگر در صورت موفقیت پیش بینی و صعود مجدد قیمت پس از برخورد با S1، کمترین سود پپی توسط اردر اول و بیشترین سود پپی توسط اردر چهارم تولید می شوند.

بنابراین منطقی خواهد بود که در اردر اول که کمترین سود و بیشترین ضرر احتمالی را تولید می کند، سرمایه گذاری کمتری انجام دهیم و در اردر چهارم نیز که بیشترین سود آوری و کمترین ضرر احتمالی را تولید می کند، بیشترین سرمایه گذاری را انجام دهیم.

بدین ترتیب کل سرمایه مجاز برای سرمایه گذاری در این جفت ارز را به صورت زیر می توانیم بین اردرها تقسیم کنیم:

  • 10% سرمایه برای اردر اول
  • 20% سرمایه برای اردر دوم
  • 30% سرمایه برای اردر سوم
  • 40% سرمایه برای اردر چهارم

همانگونه که در مثال روبرو دیده می شود، سرمایه مجاز برای این جفت ارز که 1.4 لات می باشد، به صورت زیر تقسیم شده است:

  1. 1.4 x 10% = 0.14 برای اردر اول
  2. 1.4 x 20% = 0.28 برای اردر دوم
  3. 1.4 x 30% = 0.42 برای اردر سوم
  4. 1.4 x 40% = 0.56 برای اردر چهارم

 

*توجه داشته باشید که روشهای پیشنهادی اردرگذاری و تقسیم سرمایه ای که توضیح داده شدند، تنها روشهای ساده و بهینه ای برای کسب حداکثر سود می باشند و افراد حرفه ای می توانند بر مبنای تجربه و میزان ریسک پذیری خود هر گونه تغییری در آنها اعمال کنند.