website utilities


Follow us:
+1 (646) 48 000 22 (New York, USA)

محدوده ورود جهت اصلی

محدوده ورود، تخمینی از ضخامت ناحیه حمایت S1 و یا مقاومت R1 با توجه به جهت اصلی پیش بینی میان روزی می باشد.
انتظار می رود با ورود موج اصلاحی قیمت به داخل محدوده ورود، این محدوده بتواند از ادامه حرکت اصلاحی جلوگیری کرده و موج اصلی و قدرتمندتری در جهت پیش بینی شده آغاز شود.
ضخامت این ناحیه با توجه به عوامل تکنیکالی گوناگون در روزهای مختلف، همچنین در نمودارهای مختلف، متفاوت است.
مثال:

 

هر چند که بهترین نقطه ورود خود خط S1 (و یا R1) می باشد، اما در بسیاری از روزها ممکن است قیمت بدون لمس این خطوط، گاهی حتی با چند پپ فاصله، موج اصلی خود را آغاز نماید. بنابراین اتکا به یک نقطه برای سرمایه گذاری اشتباه بوده و موجب از دست رفتن بسیاری از فرصت های معاملاتی سود آور می شود.
از سوی دیگر با توجه به آنکه نقطه ورود سومین اولویت را در بین عناصر تصمیم گیری برای انجام یک معامله دارد، نیازی به سختگیری بیش از حد برای محاسبه آن نیست و در تمامی محدوده ای که نسبت Reward/Risk اجازه می دهد، می توان وارد شد.
مثال:

 

هر چند که در بسیاری از روزها، محدوده ورود پیشنهادی ما، قیمت را به دام می اندازد، اما باز هم روزهایی وجود دارند که قیمت بدون ورود به این محدوده، موج اصلی خود را آغاز کرده و به اهداف پیشنهادی دست می یابد. پس آیا می توان بدون توجه به محدوده ورود، وارد شد؟ پاسخ این سئوال قطعا خیر است. چرا که تنها در داخل محدوده ورود، نسبت Reward/Risk اجازه معامله می دهد. اگر می خواهید به صورت علمی سود مداومی را از بازارهای مالی کسب کنید، مسلما باید به قوانین احتمالات و ریاضی حاکم بر آن احترام بگذارید و بدون هیچگونه تردیدی به آنها عمل کنید. پس اگر قیمت بدون آن که در دام ما بیفتد به سمت اهداف حرکت کرد و به آنها رسید، می پذیریم که امروز این نمودار را نتوانستیم صید کنیم!
مثال: