website utilities


Follow us:
+1 64 64 8000 31 (New York, USA)

جهت اصلی

تصمیم گیری برای جهت معاملاتی روزانه برای موفقیت دراز مدت شما بسیار مهم است. اگر جهت معاملاتی شما صحیح باشد در صورت حتی اشتباه در بقیه عناصر یک معامله، باز هم احتمال دریافت سود بسیار زیاد است و همچنین اگر جهت معاملاتی شما صحیح نباشد نتایج فاجعه باری در انتظار شما خواهد بود. بنابراین حتی اگر از استراتژی های دیگری نیز برای ورود و خروج استفاده می کنید، دانستن قویترین جهت حرکت بازار تاثیر بسیار زیادی در موفقیت و یا عدم موفقیت شما خواهد داشت.

پیش بینی های میان روزی شهر پیش بینی همواره دارای دو جهت می باشند، جهت اصلی و جهت معکوس.
جهت اصلی، قوی ترین و محتمل ترین جهت حرکت بازار برای فردا را نشان می دهد!


برای روزهایی که موج اصلی قیمت را صعودی پیش بینی می کنیم، امید داریم موج اصلاحی نزولی کوچکی آغاز شده، اما محدوده حمایت S1 از نزول بیشتر قیمت جلوگیری نماید و موجب آغاز موج اصلی صعودی شود. درصورت ورود قیمت به ناحیه حمایت S1 با توجه به قانون Reward/Risk اجازه معامله خواهیم داشت.
مثال:

 


برای روزهایی که موج اصلی قیمت را صعودی پیش بینی می کنیم، جهت اصلی با یک فلش آبی رنگ صعودی در بالای S1 نشان داده می شود. دراین حالت خط S1 نیز به صورت ضخیم رسم می شود تا یادآور قوی ترین خط این روز باشد.
مثال:

 


همانگونه که می دانید در بسیاری از روزها، خبرهای اقتصادی با درجه اهمیت کم و یا متوسط منتشر می شوند. در صورتیکه خبر اعلام شده با برآورد قبلی بازار تفاوت قابل توجهی داشته باشد، نوساناتی ایجاد می شود که ممکن است موجب شکست موقتی S1 گردد. اگر قیمت بتواند S1 را بشکند آخرین خط دفاعی خریداران S2 خواهد بود. امید بسیار زیادی وجود دارد که مجموعه نواحی حمایتی S1 و S2 بتوانند از نزول بیشتر موج اصلاحی جلوگیری کنند و موج اصلی صعودی مجددا از سرگرفته شود.
مثال:

 


برای روزهایی که موج اصلی قیمت را نزولی پیش بینی می کنیم، امید داریم موج اصلاحی صعودی کوچکی آغاز شده، اما محدوده مقاومت R1 از صعود بیشتر قیمت جلوگیری نماید و موجب آغاز موج اصلی نزولی شود. درصورت ورود قیمت به ناحیه مقاومت R1 با توجه به قانون Reward/Risk اجازه معامله خواهیم داشت.
مثال:

 


برای روزهایی که موج اصلی قیمت را نزولی پیش بینی می کنیم، جهت اصلی با یک فلش قرمز رنگ نزولی در زیر R1 نشان داده می شود. دراین حالت خط R1 نیز به صورت ضخیم رسم می شود تا یادآور قوی ترین خط این روز باشد.
مثال:

 


همانگونه که پیشتر توضیح داده شد، با انتشار برخی از اخبار اقتصادی ممکن است نوساناتی در بازار ایجاد شود که موجب شکست موقتی R1 گردد. اگر قیمت بتواند R1 را بشکند آخرین خط دفاعی فروشندگان R2 خواهد بود. امید بسیار زیادی وجود دارد که مجموعه نواحی حمایتی R1 و R2 بتوانند از صعود بیشتر موج اصلاحی جلوگیری کنند و موج اصلی نزولی مجددا از سرگرفته شود.
مثال: